22-1  Drumbeg Provincial Park, Gabriola, British Columbia
22-2  Malaspina Gallery, Gabriola, British Columbia
22-3  Sunrise on Gabriola, British Columbia
22-4  Duffy Lake, British Columbia
22-5  Stewart, British Columbia
22-6  Itsukushima Shrine, Japan
22-7  Shinto Priest, Japan
22-8  Kasuga Shrine, Japan
prev / next